Кредитний калькулятор
Щомісячний платіж: 100 грн.
Курси валют
Курсы валют Курсы валют

Загальні збори,Спостережна рада

Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів.

Загальні збори скликаються спостережною радою не рідше ніж один раз на рік, але не пізніше, ніж до 1 червня року, наступного за звітним.

Спостережна рада КС «К.К.А.» є органом управління, основним завданням якого є здійснення нагляду за діяльностю правління Спілки, захист прав членів Спілки та представлення інтересів членів Спілки в період між загальними зборами членів Спілки.

Основними функціями Спостережної ради Спілки є: 1) забезпечення ефективності діяльності Спілки, 2)сприяння реалізації статутних завдань Спілки

Спостережна рада Спілки підзвітна загальним зборам членів Спілки і в межах компетенції, визначеної Законом України «Про кредитні спілки» та Статутом Спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.

До складу нині діючої Спостережної ради входять:

Cмірнова Лілія Сергіївна – голова спостережної ради;

Козелецький Ігор Петрович – заступник голови спостережної ради;

Болобан Всеволод Вікторович- член спостережної ради;

Доміна Сергій Володимирович – секретар спостережної ради;

Тимощук Сергій Дмитрович-член спостережної ради.

Спостережна рада  з  22.04.2016р до 27.04.2020р

Cмірнова Лілія Сергіївна – голова спостережної ради;

Козелецький Ігор Петрович – заступник голови спостережної ради;

Болобан Всеволод Вікторович- член спостережної ради;

Білаучук Вікторія Сергіївна – секретар спостережної ради;

Тимощук Сергій Дмитрович-член спостережної ради.

Спостережна рада  з 26.04.2014р до 22.04.2016р

Тимощук Сергій Дмитрович – голова спостережної ради,

Козелецький Ігор Петрович – заступник голови спостережної ради;

Болобан Всеволод Вікторович- член спостережної ради;

Буря Інна Георгіївна – секретар спостережної ради;

Доміна Ольга Федорівна-член спостережної ради,

Болобан Всеволод Вікторович- член спостережної ради;


Всі члени Спостережної ради працюють на громадських засадах.

Рішення Спостережної ради приймаються колегіально – простою більшістю голосів.

До компетенції Спостережної ради Спілки належить:

•  затвердження положень про порядок надання послуг членам Спілки, положень про структурні підрозділи(філії, відділення)кредитної спілки та інших внутрішніх положень;

•  встановлення видів кредитів, що надаються кредитною спілкою;

•  затвердження рішень Кредитного комітету про надання кредиту у випадках,передбачених відповідним положенням Спілки;

•  визначення порядку прийняття рішень про придбання та продаж майна Спілки, використання тимчасово вільних коштів;

•  затвердження кошторису (бюджету) та штатного розпису Спілки;

•  призначення голови та членів Правління, членів Кредитного комітету;

•  визначення кваліфікаційних вимог до членів Кредитного комітету, працівників Спілки та залучених на договірних умовах експертів згідно з нормативно-правовими актами Уповноваженого органа та Статутом;

•  прийняття рішення про вступ Спілки до  об’єднаної кредитної спілки та/абоі або інших об’єднань кредитних спілок і вихід із таких об’єднань кредитних спілок;

*встановлення видів та умов надання Спілкою фінансових послуг своїм членам;

•  скликання чергових та позачергових загальних зборів кредитної спілки, у тому числі і з власної ініціативи;

. списання безнадійних кредитів,

•  погодження звітів правління та кредитного комітету до загальних зборів

.звітування  про роботу спостережної ради перед загальними зборами,

*забезпечення ефективності діяльності Спілки згідно рішень загальних зборів Спілки та статутних завдань Спілки;

•  прийняття відповідного рішення про спрямування добровільних додаткових пайових внесків члена кредитної Спілки на погашення кредиту та процентів за його користування або на поповнення внеску(вкладу)члена кредитної спілки на депозитний рахунок за письмовою заявою члена кредитної спілки за умови дотримання кредитною спілку нормативу достатності капіталу ;

•  прийняття рішення про поповнення додаткового пайового внеску члена кредитної спілки сумою процентів, нарахованих на внесок(вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, сумою внеску(вкладу) на депозитний рахунок за письмовою заявою члена кредитної спілки;

•  контролює виконання бюджету Спілки;

• виконання функцій ліквідаційної комісії у разі покладення таких повноважень на спостережну раду загальними зборами членів Спілки;

•  приймає рішення про списання неповернених кредитів, судових витрат та іншої проблемної дебеторської заборгованості ;

* прийняття рішення про:  - залучення кредитною спілкою на договірних умовах кредитів банків, кредитів об’єднаної кредитної спілки, коштів інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органа;-передачу в заставу (іпотека) майна та майнових прав кредитної спілки

*у разі делегування загальними зборами питань щодо: – повноваження щодо прийняття рішення про зміну/або виключення (в тому числі примусово) засновників із складу засновників,-прийняття рішення щодо:утворення в складі кредитної спілки структурного підрозділу або визначення окремої посадової особи для проведення внутрішнього аудиту (контролю) та затвердження його (її) звітів; затвердження положень, інструкцій, регламентів та інших документів по внутрішньому аудиту(контролю); будь-яких інших питань по внутрішньому аудиту (контролю);-повноваження щодо визначення незалежного аудитора (аудиторської фірми)


(function(w,d,u){ var s=d.createElement('script');s.async=true;s.src=u+'?'+(Date.now()/60000|0); var h=d.getElementsByTagName('script')[0];h.parentNode.insertBefore(s,h); })(window,document,'https://cdn.bitrix24.ua/b18153943/crm/site_button/loader_1_9bldfg.js');